ТАЙНСТВО ЕЛЕОСВЕЩЕНИЕ

Елеосвещението е тайнство, при което чрез молитвено помазване различните части на тялото на болния с осветен елей се призовава над него Божията благодат, която лекува телесни болести и душевни немощи.

В Свещ. Писание не е посочено точно кога Иисус Христос е установил това тайнство. Най-вероятно е, че заповед за него е дал Иисус Христос след възкресението Си, когато е говорил на учениците Си за лекуване на болни чрез възлагане на ръце (ср.Марк 16:18).
Още през времето на апостолите вместо ръковъзлагане за изцеряване на болни се използвало помазване с елей (ср.Йаков 5:14-15).

Видимата страна на тайнството Елеосвещение са молитвите (възприемани слухово) и действията при неговото извършване. Също Евангелието, Кръстът, свещите, пшеницата, виното и елеят.
Евангелието и Кръстът символизират нашето спасение. Седемте свещи са символ на седемте дарове на Св. Дух. Пшеницата напомня на болния, че както сухите зърна могат да поникнат и да дадат плод, тъй и болният със силата Божия и по молитвите на Църквата може да оздравее или, ако го постигне смърт, да възкръсне в ново и нетленно тяло, както от пшениченото зърно израства ново растение. Елеят и виното ни спомнят за милостивия самарянин, който измил раните на нападнатия от разбойници човек, измил ги именно с елей и вино (ср.Лука 10:34).

Невидимата страна на тайнството Елеосвещение се състои в действието на Божията благодат, която лекува болните и от душевни, и от телесни немощи.
Вярно е, че не винаги след извършването на тайнството Елеосвещение болният оздравява. Но също така е вярно, че болни, които пристъпват към това тайнство със силна вяра, получават ако не пълно оздравяване, поне временно облекчение или, което е по-важно, получават благодатна подкрепа за търпеливо понасяне на страданията. А това за вярващия е от голямо значение.