Тема на срещата е "Зависимостите"

(27.01.2011)

Тази вечер е втората среща на младежите след Рождественската ваканция. Темата е "Зависимостите" разгледани в светлината на светоотеческата традиция.

На предишната среща, когато говорихме за себепознанието, предложението за нея дойде спонтанно и всички я приеха с одобрение.

Беседата започва с разясняване смисъла на зависимостите и адиктивното поведение, с които се занимават няколко науки: социология, психология и медицина. Въз основа на тях в началото на XXIвек възниква нова наука за зависимостите -Адиктология.

Следва изброяване на видовете зависимости. Засяга се въпроса за наркозависимостта. Вниманието се насочва към психотропната революция, която дава мощен тласък за развитието на съвременната окултна наркокултура и за разпространение епидемията на наркоманията. Разяснява се връзката между окултните практики и наркотиците - психоактивните вещества се използват в древни практики и култури и това е една от формите на окултизма.

Особен интерес за аудиторията представлява терапията на зависимостите и зададените въпроси са многобройни. Споменават се някои медико-психотерапевтични методи, които не отстраняват причината на болестта: „нетрадиционни методи на лечение", „използване на резервните възможности на човека", способи на изследователи от Института по трансперсонална психология, метод на холотропно дишане, невро-лингвистично програмиране и др. Това са опити да се отстрани само следствието. Целта е "позитивното" изменение на личността чрез изпадане в състояние на еуфория и достигане на безсъзнателни преживявания. 

Разговорът се насочва към разясняване характера на зависимостите и особено на наркоманията, която е мирогледен и религиозен проблем, дълбока духовна болест на обществото, което се нуждае от покаяние.

 

 

< назад